آرشیو مقالات

استراتژی شركتهای پیشگام
استراتژی شركتهای پیشگام

The strategy of pioneering companies

شناسایی بازارهای جذاب
شناسایی بازارهای جذاب

Identifying attractive markets

تأثیر استراتژیهای مختلف بر تصمیمات بازاریابي
تأثیر استراتژیهای مختلف بر تصمیمات بازاریابي

The Effect of Different Strategies on Marketing Decisions

استراتژیهایی برای بازارهای در حال افول
استراتژیهایی برای بازارهای در حال افول

Strategies for declining markets

استراتژیهایی برای افزایش رشد حجم فروش
استراتژیهایی برای افزایش رشد حجم فروش

Strategies to increase sales growth

استراتژیهایی برای حفظ سهم بازار كنونی
استراتژیهایی برای حفظ سهم بازار كنونی

Strategies to maintain current market share

كاربردهای اینترنت و دیدگاه مشتری
كاربردهای اینترنت و دیدگاه مشتری

Internet applications and customer perspective

عوامل رقابتی مؤثر بر بازار محور شدن یك شركت
عوامل رقابتی مؤثر بر بازار محور شدن یك شركت

Competitive factors affecting the market orientation of a company

ویژگی هایی کارآفرین
ویژگی هایی کارآفرین

Entrepreneur Features

عوامل موثر برکارآفرینی
عوامل موثر برکارآفرینی

Effective Factors on Creation

نقش بازاریابی در طراحی و اجرای استراتژیها
نقش بازاریابی در طراحی و اجرای استراتژیها

The role of marketing in the design and implementation of strategies

مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی در سازمان های کوچک

فرآیند طراحی و اجرای استراتژی بازاریابی
فرآیند طراحی و اجرای استراتژی بازاریابی

The design and implementation process of the marketing strategy:

مدیریت عملکرد استراتژیک با تمرکز بر روی مشتری- 6
مدیریت عملکرد استراتژیک با تمرکز بر روی مشتری- 6

نتیجه گیری

استراتژیهای خودجوش
استراتژیهای خودجوش

Spontaneous strategies

مدیریت عملکرد استراتژیک با تمرکز بر روی مشتری- 5
مدیریت عملکرد استراتژیک با تمرکز بر روی مشتری- 5

دستاوردها و استدلالات

مدیریت عملکرد استراتژیک با تمرکز بر روی مشتری- 4
مدیریت عملکرد استراتژیک با تمرکز بر روی مشتری- 4

اهداف و اسلوب شناسی تحقیق

مدیریت عملکرد استراتژیک با تمرکز بر روی مشتری- 3
مدیریت عملکرد استراتژیک با تمرکز بر روی مشتری- 3

نظارت و سنجش رضایت مشتری

استراتژیهای تجاری و بازاریابیSBU
استراتژیهای تجاری و بازاریابیSBU

Business Strategies and Marketing

مدیریت عملکرد استراتژیک با تمرکز بر روی مشتری- 2
مدیریت عملکرد استراتژیک با تمرکز بر روی مشتری- 2

موضوع مدیریت عملکرد استراتژیک در کمپانی های چک

مدیریت عملکرد استراتژیک با تمرکز بر روی مشتری- 1
مدیریت عملکرد استراتژیک با تمرکز بر روی مشتری- 1

این مقاله نگرشی درباره موضوعات مدیریت عملکرد استراتژیک در محیط تجاری چک را با تمرکز بر روی مشتری مطرح می نماید.

مدل برنامه ریزی استراتژیك برای سازمانهای كوچك 1
مدل برنامه ریزی استراتژیك برای سازمانهای كوچك 1

Strategic Planning Model for Small Organizations

مدل استراتژیک فیلیپس
مدل استراتژیک فیلیپس

Philips Strategic Model

مدل برنامه یزی استراتزیک جنرال الکتریك GE
مدل برنامه یزی استراتزیک جنرال الکتریك GE

GE Strategic Planning Model

ماتریس سهم- رشد بوستون BCG
ماتریس سهم- رشد بوستون BCG

Contribution Matrix-Boston Growth BCG

نیروهای رقابتی پورتر
نیروهای رقابتی پورتر

Porter's competitive forces

سازش پذیری راهبردی
سازش پذیری راهبردی

Strategic compromise

انوع مسیرهای بین­ المللی شدن
انوع مسیرهای بین­ المللی شدن

A number of internationalization routes

کار کرد هایی تجارت بین الملل و کار افرینی
کار کرد هایی تجارت بین الملل و کار افرینی

International trade and business work

انگیزه های نوآوری در سازمانها
انگیزه های نوآوری در سازمانها

Innovation motivation in organizations

محیط اقتصادی
محیط اقتصادی

Economic environment

مدل هایی برای بین المللی شدن
مدل هایی برای بین المللی شدن

Models for Internationalization

ارتباطات در کوه جنوبیInhwa
ارتباطات در کره جنوبیInhwa

Communications in the southern mountains of Inhwa

ارتباطات در ژاپنWa
ارتباطات در ژاپنWa

Communication in Japan Wa

ارتباطات در چین (Guanxi)
ارتباطات در چین Guanxi

Communications in China (Guanxi)

خلق و جذب ارزش و توزیع مجدد
خلق و جذب ارزش و توزیع مجدد

Creating and attracting value and redistribution

راهبردهای موقعیت یابی
راهبردهای موقعیت یابی

Positioning Strategies

ویژگی های شخصیتی کارآفرینان
ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

Characteristics of Entrepreneurs

ویژگی هایی کارآفرینان
ویژگی هایی کارآفرینان

Features of Entrepreneurs

ایده هایی برای بازاریابی 3
ایده هایی برای بازاریابی 3

Ideas for Marketing 3

بازاریابی 3
بازاریابی 3

Marketing 3

نقشه ارزش چیست ؟
نقشه ارزش چیست ؟

What is a value map?

تعهدات راهبردی و کارکرد جانشین های راهبردی
تعهدات راهبردی و کارکرد جانشین های راهبردی

Strategic Commitments and Strategic Alternatives

مزیت های رقابتی نوین
مزیت های رقابتی نوین

New competitive advantages

مسائل بازدارنده موفقیت
مسائل بازدارنده موفقیت

Succeeding deterrent issues

عوامل دستیابی به موفقیت
عوامل دستیابی به موفقیت

Success factors

خلق ارزش و دستیابی به مزیت رقابتی
خلق ارزش و دستیابی به مزیت رقابتی

Creating value and gaining competitive advantage

تمایز در راهبردهای تجاری
تمایز در راهبردهای تجاری

Distinction in business strategies

انگیزه هایی شکل دادن نواوری
انگیزه هایی شکل دادن نواوری

Motivations for shaping innovation

راهبردهای عام رقابت
راهبردهای عام رقابت

General Competition Strategies

بازاریابی تخریبی – نوآوری مخرب
بازاریابی تخریبی – نوآوری مخرب

Disruptive innovation

انواع مشتریها +
انواع مشتریها +

Types of Customers +

مدیریت ‪ استراتژیک بازاریابی
مدیریت ‪ استراتژیک بازاریابی

Strategic marketing management

Reasons not to buy customers
Reasons not to buy customers

The reason for not buying customers

بو و بازاریابی(بازاریابی بو)
بو و بازاریابی(بازاریابی بو)

Smell and marketing Scent Marketing

موسیقی و کسب و کار (بخش دوم)
موسیقی و کسب و کار (بخش دوم)

Music & Businees (section 2)

موسیقی و کسب و کار (بخش اول)
موسیقی و کسب و کار (بخش اول)

Music and Business (Section 1)

مدل سازی مشتری
مدل سازی مشتری

Customer Modeling

ارزش بازاريابي با يوتيوب  ويدئو(2)
ارزش بازاريابي با يوتيوب ويدئو(2)

The-value-of-Marketing-by-YouTube Video(2)

ارزش بازاريابي با يوتيوب  ويدئو(1)
ارزش بازاريابي با يوتيوب ويدئو(1)

The value of Marketing by YouTube Video (1)

نظري براثرات سلسله مراتبی مدلهاي بازاریابی
نظري براثرات سلسله مراتبی مدلهاي بازاریابی

The Theory of the Hierarchy of Marketing Models & Betancur Model

مدل AIDA و تبلیغات
مدل AIDA و تبلیغات

AIDA model and advertising

مدل DAGMAR
مدل DAGMAR

Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results " DAGMAR"

مدل LAVIDGE و STEINER
مدل LAVIDGE و STEINER

LAVIDGE and STEINER Model

مدل AIDA
مدل AIDA

AIDA Model

ارزش ویژه برند
ارزش ویژه برند

Brand value

وعده برند
وعده برند

Brand Promise

برند چگونه کار می کند؟
برند چگونه کار می کند؟

How does the brand work?

‫‪ مفهوم برند
‫‪ مفهوم برند

Brand concept

آموزه هایی مناسب برای برند سازی
آموزه هایی مناسب برای برند سازی

Appropriate teachings for branding

تعريف بازار
تعريف بازار

Definition of the market

درگیر کردن مشتری
درگیر کردن مشتری

Customer Engagement Involve the customer

شکست شرکتها !
شکست شرکتها !

Failure of companies

در کسب و کار خود تک روی نکنید
در کسب و کار خود تک روی نکنید

Do not go alone in your business

ترفند کاهش هزینه
ترفند کاهش هزینه

Cost reduction trick

استراتژی هل دادن و کشش در بازاریابی
استراتژی هل دادن و کشش در بازاریابی

Pushing strategy& Stretching in marketing

بازاريابي عصبي
بازاريابي عصبي

Neural Marketing

بازاريابي به شيوه گرگ وال ستريت:
بازاريابي به شيوه گرگ وال ستريت:

Wolf Wall Street style Marketing

نکات ضرروري براي بازاريابي توسط ويدئوهاي تبليغاتي
نکات ضرروري براي بازاريابي توسط ويدئوهاي تبليغاتي

Necessary Tips for Marketing by Advertising Video

اصول کلي که  خريد و فروش سهام مدنظراست
اصول کلي که خريد و فروش سهام مدنظراست

The general principles which to be considered in buying and selling stocks

علي بابا چه می کند
علي بابا چه می کند

What does Ali Baba do?

انيميشن و تبليغات (Moana)
انيميشن و تبليغات (Moana)

Animation and propaganda Moana Animation

‌ارائه در آسانسور
‌ارائه در آسانسور

Elevator Pitch

(اينفلوئنسرمارکتينگ(بازاریابی افرد تاثیر گذار
(اينفلوئنسرمارکتينگ(بازاریابی افرد تاثیر گذار

Influencer Marketing or Marketing effective people

تفکر خارپشت و روباه در بازاریابی
تفکر خارپشت و روباه در بازاریابی

Hedgehog and Fox Thinking in Marketing

سرمايه گذاري خطرپذير
سرمايه گذاري خطرپذير

Venture Capitalists

کسب و کار فرشته‌
کسب و کار فرشته‌

Angel Investors

بازاریابی معکوس
بازاریابی معکوس

Reverse Marketing

مدل بازاریابی چینی
مدل بازاریابی چینی

Chinese Marketing Model Guanxi

بازاریابی سازگار
بازاریابی سازگار

ADAPTIVE MARKETING

بازاریابی در اقتصاد شبکه ای
بازاریابی در اقتصاد شبکه ای

Marketing in the network economy

بازاریابی کروی
بازاریابی کروی

Spherical Marketing

سيستم‌هاى بازاريابى عمودى
سيستم‌هاى بازاريابى عمودى

Vertical Marketing Systems

بازاریابی عمودی
بازاریابی عمودی

Vertical Marketing

بازاریابی انتظار
بازاریابی انتظار

Wait Marketing

بازاریابی قطره ای
بازاریابی قطره ای

Drip Marketing

بازاریابی موبایلی و اموجی ها
بازاریابی موبایلی و اموجی ها

Mobile Marketing & Emojies

‫تفاوتهای میان بازاریابی تجربی و بازاریابی سنتی
‫تفاوتهای میان بازاریابی تجربی و بازاریابی سنتی

Differences Between Experimental Marketing and Traditional Marketing

بازاریابی تجربی , حسی
بازاریابی تجربی , حسی

Experiential Marketing(Sensory)

بازاریابی رابطه مند
بازاریابی رابطه مند

Relationship Marketing

‫‪ بازاريابي اثرگذار
‫‪ بازاريابي اثرگذار

Influencer Marketing

بازاريابي مبلغانه
بازاريابي مبلغانه

Evangelist Marketing

بازاريابي پنهان يا مخفيانه
بازاريابي پنهان يا مخفيانه

‪Stealth/Undercover Marketing

بازاريابي همهمه ای يا تراکنشي
بازاريابي همهمه ای يا تراکنشي

‪BUZZ Marketing

‫‪ بازاریابی خیابانی
‫‪ بازاریابی خیابانی

Street Marketing

بازاريابي دهان به دهان
بازاريابي دهان به دهان

‪Word of Mouth Marketing

‫بازاریابی ویروسی
‫بازاریابی ویروسی

Viral Marketing

شایسته سالاری در مدیریت منابع انسانی
شایسته سالاری در مدیریت منابع انسانی

Meritocracy in Human Resource Management

اعتبار اسنادی  چیست ؟
اعتبار اسنادی چیست ؟

What LC is?

معرفی بزرگان اقتصاد و مالی رفتاری
معرفی بزرگان اقتصاد و مالی رفتاری

استتمن(Statman)

 ⁣بازاریابی در اینستاگرام
⁣بازاریابی در اینستاگرام

نکاتی برای ⁣بازاریابی در اینستاگرام

پیش‌ بیني فروش
پیش‌ بیني فروش

Sales Forecasting

ساندویچ دویست و پنجاه سالگی ساندویچ را جشن می‌گیرد
ساندویچ دویست و پنجاه سالگی ساندویچ را جشن می‌گیرد

Sandwich Celebrates the 250th Anniversary of the Sandwich.

ساختمان های خارق العاده نیلوفر آبی در چین
ساختمان های خارق العاده نیلوفر آبی در چین

The Lotus Building

حمل و نقل آنلاین!
حمل و نقل آنلاین!

Online Shipping!

برای فتح آینده تیم بسازید
برای فتح آینده تیم بسازید

Build to the Future

 بهترین صنایع برای شروع کسب و کار در سال 2017
بهترین صنایع برای شروع کسب و کار در سال 2017

Forbes: the best industries to start a business in 2017

مفهوم اقتصادی "حباب قیمتی" چیست؟
مفهوم اقتصادی "حباب قیمتی" چیست؟

What is the Economic Meaning of " Bubble price "?

تبلیغات مدرن در عصر حاضر
تبلیغات مدرن در عصر حاضر

Modern Advertising in the Present Age

نقش رایحه (بو) در بازاریابی
نقش رایحه (بو) در بازاریابی

The Role of the Smell in Marketing

راه تویوتا در عمل :
راه تویوتا در عمل :

Toyota's Way in Action:

چرا من نباید یک مدیر باشم؟
چرا من نباید یک مدیر باشم؟

Why Can't I Be A Boss?

رمز موفقیت تویوتا
رمز موفقیت تویوتا

The Secret of the Success of Toyota

شغل هایی که با ربات جایگزین خواهند شد !
شغل هایی که با ربات جایگزین خواهند شد !

Jobs to be Replaced by a Robot!

ویژگی منحصر به فرد و متمایز برندهای موفق جهان:
ویژگی منحصر به فرد و متمایز برندهای موفق جهان:

The Unique and Distinctive Feature of the World's most Successful Brands:

چگونه ايده هاي ماندگار توليد كنيم؟
چگونه ايده هاي ماندگار توليد كنيم؟

How to Create Lasting Ideas?

چگونه مشتریان را وادار به خرید کنیم؟
چگونه مشتریان را وادار به خرید کنیم؟

چگونه مشتریان را وادار به خرید کنیم؟

نرم افزار پروژه های کوچک
نرم افزار پروژه های کوچک

نرم افزار مناسب برای پروژه های کوچک

همبرگر
همبرگر

تاريخچه غذايي به نام همبرگر

بازخورد هفتگی
بازخورد هفتگی

بازخورد هفتگی؛ مؤثرترین راهکار برای ارتقای عملکرد تیم

کارآفرینی استراتژیک
کارآفرینی استراتژیک

Strategic Entrepreneurship

در عصر تلگرام، چگونه بیزنسی پرسود داشته باشیم؟
در عصر تلگرام، چگونه بیزنسی پرسود داشته باشیم؟

How to Have lucrative Business in the Age of Telegram?

روش های موفق فروش دستفروشان در مترو
روش های موفق فروش دستفروشان در مترو

روش های موفق فروش دستفروشان در مترو

کوچک شروع کنید، بزرگ فکر کنید
کوچک شروع کنید، بزرگ فکر کنید

Start small, think big

چگونه ايده هاي ماندگار توليد كنيم؟
چگونه ايده هاي ماندگار توليد كنيم؟

How to make a lasting impression?

رابطه فرهنگ سازمانی و موفقیت
رابطه فرهنگ سازمانی و موفقیت

رابطه فرهنگ سازمانی و موفقیت در شرکت تویوتا

انسان های موثر چه عادت هایی دارند؟
انسان های موثر چه عادت هایی دارند؟

عادت های انسان های موثر

پنج سبک مدیریتی ضد توسعه در ایران
پنج سبک مدیریتی ضد توسعه در ایران

سبک مدیریتی ضد توسعه در ایران

ویژگی سازمان های یادگیرنده
ویژگی سازمان های یادگیرنده

7 ویژگی سازمان‌ های یادگیرنده، که باید بدانید

در عصر تلگرام، چگونه بیزنسی پرسود داشته باشیم؟
در عصر تلگرام، چگونه بیزنسی پرسود داشته باشیم؟

How to Have lucrative Business in the Age of Telegram?

گردشگری ایران در خلال سالهای 2017 تا 2027
گردشگری ایران در خلال سالهای 2017 تا 2027

Tourism in Iran Between 2017 and 2027

تنها راه حفظ نیروها از دید مدیران گوگل
تنها راه حفظ نیروها از دید مدیران گوگل

Google HR boss explains the only 2 ways to keep your best people from quitting

کار تیمی
کار تیمی

A guide to Doing a Successful Teamwork

چگونه فرزندانمان را کارآفرین بار بیاوریم
چگونه فرزندانمان را کارآفرین بار بیاوریم

How to make our children entrepreneurs, not employees;

راهبرد پايان قوي در خدمت
راهبرد پايان قوي در خدمت

آخرین برخورد (نه اولین برخورد) تاثیر ماندگارتری بر ذهن مشتری به جا می‌گذارد

تکنیکهای موثر برای مدیریت  اعتراضات قیمتی مشتری
تکنیکهای موثر برای مدیریت اعتراضات قیمتی مشتری

Effective Techniques for Managing

عوامل مهم موثر بر بهره وری :
عوامل مهم موثر بر بهره وری :

Important Factors Affecting Productivity:

کسب و کارهای اینترنتی
کسب و کارهای اینترنتی

Internet Businesses

شهرت چیست؟
شهرت چیست؟

What is Fame?

مارک زاکربرگ در دانشگاه هاروارد
مارک زاکربرگ در دانشگاه هاروارد

مارک زاکربرگ در دانشگاه هاروارد: دنیایی بسازید که همه حس هدفمندی داشته باشند

بیماری هلندی چیست؟
بیماری هلندی چیست؟

What is Dutch Disease?

تکنیک ABCD چیست؟
تکنیک ABCD چیست؟

تکنیک ABCD

مرفه ترین ، ثروتمندترین کشورهای جهان کدامند؟
مرفه ترین ، ثروتمندترین کشورهای جهان کدامند؟

ثروتمندترین کشورهای جهان

مفهوم بهره وری
مفهوم بهره وری

Efficiency

تحقیقات بازار بین المللی
تحقیقات بازار بین المللی

International Market Research

تجربه ژاپن در عبور از چالش بانکی
تجربه ژاپن در عبور از چالش بانکی

تجربه ژاپن در عبور از چالش بانکی

دلایل ترس از استارتاپ ها
دلایل ترس از استارتاپ ها

چرا غول‌های سنتی از استارت‌آپ‌ها می‌ترسند؟

‍ اصطلاحات رایج در ISI
‍ اصطلاحات رایج در ISI

‍ اصطلاحات رایج در ارسال مقاله به ژورنال های بین المللی و ISI

هارلی دیویدسون
هارلی دیویدسون

Harley-Davidson Trust and loyalty of customers

سه قانون از قوانین مهم کائنات
سه قانون از قوانین مهم کائنات

The Three Important Laws of the Universe

سه مهارت کارآفرینی که دانشگاه آموزش داده نمیشود
سه مهارت کارآفرینی که دانشگاه آموزش داده نمیشود

Three Entrepreneurial Skills that the University does not Teach

چطور سر صحبت را باز کنیم؟
چطور سر صحبت را باز کنیم؟

How to open a conversation?

چگونه می توانیم روی آینده تمرکز کنیم؟
چگونه می توانیم روی آینده تمرکز کنیم؟

How to focus on the future?

هفت اشتباه در تبلیغات با پیام کوتاه!
هفت اشتباه در تبلیغات با پیام کوتاه!

Seven Mistakes in Advertising with SMS!

 ٢١ قدم تا نابغه فروش شدن
٢١ قدم تا نابغه فروش شدن

21 Steps to Be a Selling Genius

ایجاد بازار هدف اختصاصي
ایجاد بازار هدف اختصاصي

Creating a dedicated target market

راه و رسم تبلیغات در اینستاگرام
راه و رسم تبلیغات در اینستاگرام

Advertising on Instagram

رابطه بین درآمد، پس انداز و هزینه
رابطه بین درآمد، پس انداز و هزینه

The relationship between income, savings and expenses

طبقه بندى بازار هدف
طبقه بندى بازار هدف

Target market classification

شناخت مشتريان
شناخت مشتريان

Understanding Customers

 مشتریان استارت‌آپ خود را در رسانه‌ها پیدا کنید
مشتریان استارت‌آپ خود را در رسانه‌ها پیدا کنید

How to Find your First Startup Clients on Social Media?

 ویژگی ارتباطی افراد
ویژگی ارتباطی افراد

Person's communication feature

٩ دلیلی که باید مشتریان خود را راضی نگه دارید
٩ دلیلی که باید مشتریان خود را راضی نگه دارید

9 Reasons to Keep Your Customers Happy

موج سوارى در اقتصاد
موج سوارى در اقتصاد

Surfing in Economy

برخورد با انواع مشتریان
برخورد با انواع مشتریان

Dealing with a variety of customers

مدیر یک دقیقه ای
مدیر یک دقیقه ای

The One Minute Manager

شش نشانه گذاری برای فروشندگی
شش نشانه گذاری برای فروشندگی

Six Markings For Selling

بازاریابی تلفنی
بازاریابی تلفنی

Telephone marketing

آرامش در فروش
آرامش در فروش

آرامش در فروش

راه های ورود به بازارهای خارجی (بین المللی)
راه های ورود به بازارهای خارجی (بین المللی)

Ways to enter foreign markets (international)

راهبرد پايان قوي در خدمت
راهبرد پايان قوي در خدمت

Strong end-of-service strategy

بخشی از کتاب هنر شفاف اندیشیدن
بخشی از کتاب هنر شفاف اندیشیدن

بخشی از کتاب هنر شفاف اندیشیدن

مدیریت زمان از منظر رابرت کاپلان
مدیریت زمان از منظر رابرت کاپلان

مدیریت زمان از منظر رابرت کاپلان

۱۰ دلیل ورشکستگی کسب و کارهای کوچک
۱۰ دلیل ورشکستگی کسب و کارهای کوچک

Ten Reasons for the Bankruptcy of Small Businesses

استراتژیهای مناسب برای افزایش فروش محصولات
استراتژیهای مناسب برای افزایش فروش محصولات

Appropriate Strategies to Increase Product Sales

6 علت پولدار نشدن را بشناسید
6 علت پولدار نشدن را بشناسید

Six Know the cause of not getting Rich

 ديجيتال ماركتينگ
ديجيتال ماركتينگ

Digital Marketing

تکنیک ساندویچ چیست؟
تکنیک ساندویچ چیست؟

What is a sandwich technique?

5 کسب‌و‌کار کوچک که با توییتر به رونق رسیدند
5 کسب‌و‌کار کوچک که با توییتر به رونق رسیدند

Five Small Businesses That Boomed With Twitter

کار و کسب خانگي چيست؟
کار و کسب خانگي چيست؟

What Is Home Business?

از محدوده امن خود خارج شوید
از محدوده امن خود خارج شوید

Get out of your safe area

مدیر خوب، بد، عالی
مدیر خوب، بد، عالی

Good director, bad, awesome

سه دليل اصلی شكست كسب و كارهای خانوادگی
سه دليل اصلی شكست كسب و كارهای خانوادگی

سه دليل اصلی شكست كسب و كارهای خانوادگی و نحوه‌ی اجتناب از آنها

سوالی که Daniel Ally را میلیونر کرد !
سوالی که Daniel Ally را میلیونر کرد !

The Question That Made Daniel Ally A Millionaire!

بهترین کشورهای جهان برای راه‌اندازی کسب و کار
بهترین کشورهای جهان برای راه‌اندازی کسب و کار

بهترین کشورهای جهان برای راه‌اندازی کسب و کار کدامند؟

پیشی گرفتن از رقبا استراتژی نیست
پیشی گرفتن از رقبا استراتژی نیست

پیشی گرفتن از رقبا استراتژی نیست

تحقیقات بازار استراتژیک
تحقیقات بازار استراتژیک

تحقیقات بازار استراتژیک

سوالاتی که شرکت اپل در مصاحبه های استخدامی می پرسد
سوالاتی که شرکت اپل در مصاحبه های استخدامی می پرسد

سوالاتی که شرکت اپل در مصاحبه های استخدامی، از داوطلبان استخدام می پرسد.

استراتژی ثابت شده برای افزایش فروش محصولاتتان
استراتژی ثابت شده برای افزایش فروش محصولاتتان

استراتژی ثابت شده برای افزایش فروش محصولاتتان

تکنیک شترمرغ در مذاکره
تکنیک شترمرغ در مذاکره

Ostrich Technique in Negotiation

 10 نقل قول از پیتر_دراکر
10 نقل قول از پیتر دراکر

این 10 نقل قول پیتر دراکر ممکن است دنیای شما را تغییر دهد

فروش موفق  روش گلدمن
فروش موفق روش گلدمن

Successful Sales Goldman Method

فروش موفق  روش فلدمن
فروش موفق روش فلدمن

Successful Sales Feldman's Method

مدل ASAP  در برخورد با مشتریان عصبانی
مدل ASAP در برخورد با مشتریان عصبانی

ASAP model In Dealing with Angry Customers

۱۰ جمله تاثیرگذار از ست گادین
۱۰ جمله تاثیرگذار از ست گادین

Ten Effective Sentences from Godin's Collection

چرا بازاریابی در ایران شغل محبوبی نیست؟
چرا بازاریابی در ایران شغل محبوبی نیست؟

Why is not Marketing in Iran a Popular Business?

ده تفاوت فروشنده حرفه ای و آماتور
ده تفاوت فروشنده حرفه ای و آماتور

Ten Professional and Amateur Dealer Differences

تحولات فروش در گذر زمان
تحولات فروش در گذر زمان

Sales Developments Over Time

دانش فروشندگی
دانش فروشندگی

Salesperson knowledge

ویژگی های فروشنده موفق و حرفه ای
ویژگی های فروشنده موفق و حرفه ای

Features of successful and professional dealer

دلائل عدم فروش محصولات
دلائل عدم فروش محصولات

Reasons For Not Selling Products

‌ نقش لباس فروشنده در فروش
‌ نقش لباس فروشنده در فروش

The Role of the Seller's Clothing in Sales

مدل تبلیغات 5M
مدل تبلیغات 5M

5M advertising model

دلائل عدم فروش محصولات
دلائل عدم فروش محصولات

Reasons for not selling products Not having advice on sales complications and sales personnel

مشتریها چند دسته هستند:
مشتریها چند دسته هستند:

Customers are several types

شخصیت شناسی مدیران
شخصیت شناسی مدیران

Personality of Managers

بهترین کشورهای دنیا برای کارآفرینان
بهترین کشورهای دنیا برای کارآفرینان

The Best Countries For Entrepreneurs

مولفه های هوش مدیریت MQ=IQ+EQ+PQ+PQ+SQ
مولفه های هوش مدیریت MQ=IQ+EQ+PQ+PQ+SQ

Management Intelligence Components: MQ=IQ+EQ+PQ+PQ+SQ

رقیبهای خود را تجزیه و تحلیل کنید
رقیبهای خود را تجزیه و تحلیل کنید

Analyze your Rivals

ارتباطات یکپارچه بازاریابی I M C(فصل1)
ارتباطات یکپارچه بازاریابی I M C(فصل1)

Integrated Marketing Communication

5 ترفند در مواجه با مشتریان عصبی
5 ترفند در مواجه با مشتریان عصبی

5 ترفند در مواجه با مشتریان عصبی

ضرورت استفاده از کلمات مناسب در گفت و گوها
ضرورت استفاده از کلمات مناسب در گفت و گوها

کلیدهایی برای یک مذاکره اثر بخش

سندروم پرفکشنیسم
سندروم پرفکشنیسم

سندروم پرفکشنیسم (کمال گرایی افراطی) و پیامدهای خطرناک آن

مکانیزم تاثیرگذاری خودباوری بر عملکرد
مکانیزم تاثیرگذاری خودباوری بر عملکرد

خودباوری بر یادگیری و عملکرد از سه طریق تاثیر می گذارد

کارآفرینان موفق، مثبت اندیش هستند
کارآفرینان موفق، مثبت اندیش هستند

کارآفرینان موفق، در عین حسابگری، عمیقا مثبت اندیش هستند

هفده خطای شناختی
هفده خطای شناختی

Mistakes that are encountered in the business and daily activities of many people. Seventeen Cognitive Errors

سفسطه قمار باز (Gambler's Fallacy) در بازار سهام
سفسطه قمار باز (Gambler's Fallacy) در بازار سهام

Gambler's Fallacy in the stock market

از کارآفرینی تا کارنوردی
از کارآفرینی تا کارنوردی

صرف روحیه و اشتیاق کارآفرینی برای موفقیت کافی نیست، باید «کارنورد» باشید

هوش عاطفی (EQ)
هوش عاطفی (EQ)

هوش عاطفی چیست؟

مدیران چابک چه کار متفاوتی باید انجام دهند؟
مدیران چابک چه کار متفاوتی باید انجام دهند؟

10 کاری که مدیران چابک باید متفاوت انجام دهند

تبدیل توانمندی به ضعف
تبدیل توانمندی به ضعف

استفاده‌ی بیش از اندازه از یک توانمندی می‌تونه تبدیل بشه به نقطه ضعف

تبلیغات چریکی (پارتیزانی)
تبلیغات چریکی (پارتیزانی)

تبلیغات چریکی (پارتیزانی) چیست و چه کاربردی دارد؟

پدیده ای بنام "سوت زدن" در مدیریت
پدیده ای بنام "سوت زدن" در مدیریت

A phenomenon called "whistle" in management

تئوری پنجره شکسته
تئوری پنجره شکسته

The broken window Theory Take care of broken windows!

اصول موفقیت «استیو جابز»
اصول موفقیت «استیو جابز»

Steve Jobs' Success Principles Sell ​​wishes and not products

تصمیم گیری پیتزایی و دو تجویز راهبردی
تصمیم گیری پیتزایی و دو تجویز راهبردی

Pizza Decision Make a good Decision

سیستم  فعال کننده مشبک در مغز و تکنیک پرده آرزوها
سیستم فعال کننده مشبک در مغز و تکنیک پرده آرزوها

Reticular activating system

پنج ویژگی ضامن موفقیت از نگاه «بیل گیتس»
پنج ویژگی ضامن موفقیت از نگاه «بیل گیتس»

Five Guarantees of Success from the Look of Bill Gates

Zappos فرهنگ زاپوس
Zappos فرهنگ زاپوس

The Culture of the Zppos

مدیریت شطرنجی
مدیریت شطرنجی

Raster Management

بازاریابی (بخش 34) مراحل حضور اینترنتی شرکت
بازاریابی (بخش 34) مراحل حضور اینترنتی شرکت

The stages of the company's Internet presence

بازاریابی (بخش 33) باریابی اینترنتی
بازاریابی (بخش 33) بازاریابی اینترنتی

Internet Marketing

بازاریابی ( بخش 31) بازاریابی بین المللی
بازاریابی ( بخش 32) بازاریابی بین المللی

International Marketing

بازاریابی (بخش 31) انواع بازاریابی
بازاریابی (بخش 31) انواع بازاریابی

Types of Marketing

ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی پیرسون

مفهوم همبستگی پیرسون

چگونه یک اپلیکیشن استثنایی بسازیم؟
چگونه یک اپلیکیشن استثنایی بسازیم؟

ساخت اپلیکیشن

انواع بازاریابی
انواع بازاریابی

خلاصه ای از انواع بازاریابی

بازاریابی ( بخش 30) مهندسی فروش
بازاریابی ( بخش 30) مهندسی فروش

Sales Engineer

بازاریابی (بخش 29) فروش حضوری
بازاریابی (بخش 29) فروش حضوری

In-Store Sales

بازاریابی (بخش 28) روابط عمومی
بازاریابی (بخش 28) روابط عمومی

Public Relations

بازاریابی (بخش 27) فعالیتهای ترفیعی و تشویقی
بازاریابی (بخش 27) فعالیتهای ترفیعی و تشویقی

Promotional and Encouraging Activities

بازاریابی (بخش 26) سیستم و مدیریت توزیع
بازاریابی (بخش 26) سیستم و مدیریت توزیع

Distribution Strategy

بازاریابی ( بخش 25) قیمت گذاری
بازاریابی ( بخش 25) قیمت گذاری

Pricing Strategy قیمت گذاری

چرا كارمندان خوب قطع همكاري ميكنند
چرا كارمندان خوب قطع همكاري ميكنند

چرا كارمندان خوب قطع همكاري ميكنند

بازاریابی (بخش 24) مدل سنجش کیفیت سرواکول
بازاریابی (بخش 24) مدل سنجش کیفیت سرواکول

SERVQUAL MODLE

بازاریابی (بخش 23) مدل سنجش کیفیت شکاف
بازاریابی (بخش 23) مدل سنجش کیفیت شکاف

Gap Analysis Service Quality

بازاریابی (بخش 22) مدل سنجش کیفیت جانستون
بازاریابی (بخش 22) مدل سنجش کیفیت جانستون

Quality Scale

بازاریابی (بخش 21) مدل سنجش کیفیت CAF (EFQM)
بازاریابی (بخش 21) مدل سنجش کیفیت CAF (EFQM)

COMMON ASSESSMENT FRAM WORK - EUROPEAN FOUNDATION OF QUALITY MANAGEMENT

بازاریابی (بخش 21) مقیاس کیفیت خدمات
بازاریابی (بخش 21) مقیاس کیفیت خدمات

Service quality scale

آشنایی با 10 اصطلاح رایج و کاربردی بازرگانی
آشنایی با 10 اصطلاح رایج و کاربردی بازرگانی

10 اصطلاح رایج و کاربردی بازرگانی

راهبرد انحلال  و يا نابودي ١٨ كسب و كار در دنيا
راهبرد انحلال و يا نابودي ١٨ كسب و كار در دنيا

اگر امروز به فکر نباشیم ،فردا دیر خواهد بود

۷ پیش بینی بزرگ بولدگت در مورد آینده رسانه
۷ پیش بینی بزرگ بولدگت در مورد آینده رسانه

۷ پیش بینی بزرگ بولدگت در مورد آینده رسانه

بازاریابی (بخش 20) کیفیت خدمات یا محصول
بازاریابی (بخش 20) کیفیت خدمات یا محصول

Quality of service or product

بازاریابی (بخش 19) مدیریت محصول . موضع یابی
بازاریابی (بخش 19) مدیریت محصول . موضع یابی

Market positioning-Product/Market expansion grid

بازار یابی (بخش 18) پیش بینی فروش
بازار یابی (بخش 18) پیش بینی فروش

Sales forecasting

بازاریابی (بخش 17) تقسیم بازار – بازارهدف
بازاریابی (بخش 17) تقسیم بازار – بازارهدف

Market segmentation Target marketing

بازاریابی (بخش 16) خرید سازمانی- خرید صنعتی
بازاریابی (بخش 16) خرید سازمانی- خرید صنعتی

بازاریابی (بخش 16) خرید سازمانی- خرید صنعتی

بازاریابی (بخش 15) فرایند تصمیم گیری مصرف کننده
بازاریابی (بخش 15) فرایند تصمیم گیری مصرف کننده

بازاریابی (بخش 15) فرایند تصمیم گیری مصرف کننده

بازاریابی(بخش 14) رفتار مصرف کننده
بازاریابی(بخش 14) رفتار مصرف کننده

بازاریابی(بخش 14) رفتار مصرف کننده

دلائل عدم فروش محصولات
دلائل عدم فروش محصولات

نداشتن مشاوره عارضه یابی فروش و پرسنل فروش

موثرترین عبارات تبلیغاتی افزایش فروش
موثرترین عبارات تبلیغاتی افزایش فروش

عبارت‌ها، نقش بسیار مهمی در کمک به مغز برای تصمیم‌گیری در مورد محصولات ایفا می‌کنند

بازاریابی(بخش 13) روشهای نوین تحقیقات بازاریابی
بازاریابی(بخش 13) روشهای نوین تحقیقات بازاریابی

بازاریابی(بخش 13) روشهای نوین تحقیقات بازاریابی

بازاریابی(بخش 12) فرایند تحقیقات بازاریابی
بازاریابی(بخش 12) فرایند تحقیقات بازاریابی

بازاریابی(بخش 12) فرایند تحقیقات بازاریابی

بازاریابی(بخش11) تحقیقات بازاریابی
بازاریابی(بخش11) تحقیقات بازاریابی

بازاریابی(بخش11) تحقیقات بازاریابی

نقش لباس فروشنده در فروش
نقش لباس فروشنده در فروش

مردم شما را بر اساس ظاهرتان قضاوت می‌کنند

نحوه ی صحیح محتوا گذاری در سایت
نحوه ی صحیح محتوا گذاری در سایت

وب‌سایت شما باید از یک حضور آنلاین به یک قدرت آنلاین تبدیل شود‌

بازاریابی (بخش دهم) روشهاي رقابتی
بازاریابی (بخش دهم) روشهاي رقابتی

روشهای رقابتی

بازاریابی (بخش نهم) تجزیه و تحلیل محیط بازاریابی
بازاریابی (بخش نهم) تجزیه و تحلیل محیط بازاریابی

تجزیه و تحلیل محیط بازاریابی

بازاریابی(بخش هشتم) پژوهش
بازاریابی(بخش هشتم) پژوهش

بازاریابی(بخش هشتم) پژوهش

بازاریابی (بخش هفتم) نگرش
بازاریابی (بخش هفتم) نگرش

بازاریابی (بخش هفتم) نگرش

بازاریابی(بخش ششم) انواع بازاریابی
بازاریابی(بخش ششم) انواع بازاریابی

بازاریابی(بخش ششم) انواع بازاریابی

 بازاریابی(بخش چهارم) مفاهیم اولیه بازاریابی
1بازاریابی(بخش پنجم) مفاهیم اولیه بازاریابی

بازاریابی(بخش پنجم) مفاهیم اولیه بازاریابی

بازاریابی(بخش چهارم) بازاریابی در انواع اقتصادها
بازاریابی(بخش چهارم) بازاریابی در انواع اقتصادها

بازاریابی(بخش چهارم) نقش بازاریابی در انواع اقتصادها

بازاریابی (بخش سوم) اقتصاد توجه
بازاریابی (بخش سوم) اقتصاد توجه

بازاریابی (بخش سوم) اقتصاد توجه

تکنیک پومودورو (Pomodoro Technique)
تکنیک پومودورو (Pomodoro Technique)

تکنیک پومودورو (Pomodoro Technique)، از جمله روشهای شناخته شده در مدیریت

بازاریابی (بخش دوم )افتصاد دانش
بازاریابی (بخش دوم )افتصاد دانش

بازاریابی (بخش دوم )افتصاد دانش بازاریابی (بخش دوم )افتصاد دانش

(بازاریابی با توجه به روند اقتصادها (بخش اول
(بازاریابی با توجه به روند اقتصادها (بخش اول

تحلیل اهمیت توجه به بازاریابی با توجه به روند اقتصادها

کمپین تبلیغاتی خودرو Malibu 2016 شورلت
کمپین تبلیغاتی خودرو Malibu 2016 شورلت

کمپین تبلیغاتی خودرو Malibu 2016 شورلت

10 روش برگزیده از پیتر دراکر برای تکنیک های مذاکره
10 روش برگزیده از پیتر دراکر برای تکنیک های مذاکره

10 روش برگزیده از پیتر دراکر برای تکنیک های مذاکره

انفجار نادانی
انفجار نادانی

مدیران درجه یک، کسانی را استخدام می‌کنند که از خودشان بهتر و تواناتر هستند؛ اما افراد درجه دو و پایین‌تر . .

اجتناب از سردرگمی همزمانی کارها
اجتناب از سردرگمی همزمانی کارها

انجام دادن کارها به‌صورت همزمان باعث به هم خوردن تمرکز شما شده و بهره‌وری‌تان را نیز کاهش می‌دهد.

تکنیک نیلوفر آبی
تکنیک نیلوفر آبی

این تکنیک مانند اغلب تکنیک های ژاپنی، از طوفان فکری نشأت گرفته ولی دارای تفاوتهایی با آن می باشند

تمرکز کردن در دنیای کارآفرینی
تمرکز کردن در دنیای کارآفرینی

تمرکز به آسانی از دست می رود ولی به دست آوردن آن و تمرکز کردن امری سخت است.

ارتباط با ما

منتظر تماس شما هستیم .

آدرس

ایران - تهران

شماره تماس

02122002172

ایمیل

info@gladcherry.com

همین حالا سوالات و نظرات خود را برای ما ارسال نمایید .