آرشیو مقالات

طبقه بندی هزینه ها
طبقه بندی هزینه ها

Classification of costs

تصمیم گیری درباره استراتژی مناسب
تصمیم گیری درباره استراتژی مناسب

Decide on the right strategy

تفاوت استراتژیهای رقابتی با یکدیگر
تفاوت استراتژیهای رقابتی با یکدیگر

Differing competitive strategies with each other

برنامه ریزی ارزش محور
برنامه ریزی ارزش محور

Value-based planning

مراحل بین­ المللی شرکت
مراحل بین­ المللی شرکت

International stages of the company

تفاوتهای فرآیندی شرکتها بزرگ و کوچک
تفاوتهای فرآیندی شرکتها بزرگ و کوچک

Process differences between large and small companies

طبقه بندی بنگاه های اقتصاد
طبقه بندی بنگاه های اقتصاد

Classification of enterprises of the economy

نگاه پست مدرن به استراتژی
نگاه پست مدرن به استراتژی

A postmodern look to the strategy

آثار رقابتی و بازار مراحل مختلف چرخه حیات محصول
آثار رقابتی و بازار مراحل مختلف چرخه حیات محصول

Competitive and market effects of different stages of product life cycle

مزیت رقابتی پایدار و چرخه حیات محصول
مزیت رقابتی پایدار و چرخه حیات محصول

Sustainable competitive advantage and product lifecycle

تصمیمگیری درباره استراتژی مناسب
تصمیمگیری درباره استراتژی مناسب

Decide on the right strategy

سیر تکامل پارادایم استراتژی بخش 5
سیر تکامل پارادایم استراتژی بخش 5

The Evolution of the Paradigm of Strategy Part 5

سیر تکامل پارادایم استراتژی بخش 4
سیر تکامل پارادایم استراتژی بخش 4

The Evolution of the Paradigm of Strategy Part 4

سیر تکامل پارادایم استراتژی بخش 3
سیر تکامل پارادایم استراتژی بخش 3

The evolution of the paradigm of strategy part 3

سیر تکامل پارادایم استراتژی بخش 2
سیر تکامل پارادایم استراتژی بخش 2

The Evolution of the Paradigm of Strategy Part 2

سیر تکامل پارادایم استراتژی بخش 1
سیر تکامل پارادایم استراتژی بخش 1

The Evolution of the Paradigm of Strategy Part 1

استراتژیهای خودجوش
استراتژیهای خودجوش

emergent strategy

مدیریت استراتژیك دیدگاهها1
مدیریت استراتژیك دیدگاهها1

Strategic Management (views1)

مدیریت استراتژیك
مدیریت استراتژیك

strategic Managment

مختصری بر استراتژی
مختصری بر استراتژی

A brief strategy

کاربردها مفاهیم پیچیدگی داینامیکی
کاربردها مفاهیم پیچیدگی داینامیکی

Applications Dynamic Complexity Concepts

شبیه سازی و پیچیدگی داینامیکی
شبیه سازی و پیچیدگی داینامیکی

Simulation and dynamic complexity

خطای انتساب و یادگیری غلط و پیچیدگی داینامیکی
خطای انتساب و یادگیری غلط و پیچیدگی داینامیکی

Assignment error and learning wrong and dynamic complexity

تاخیرهای زمانی و پیچیدگی داینامیکی
تاخیرهای زمانی و پیچیدگی داینامیکی

Time lags and dynamic complexity

پیچیدگی داینامیکی
پیچیدگی داینامیکی

Dynamic Complexity

ابزارهای دینامیک سیستمی
ابزارهای دینامیک سیستمی

System dynamics tools

دلایل ایجاد پیچیدگی داینامکی
دلایل ایجاد پیچیدگی داینامکی

The reasons for the complexity of the dynamic

مقدمه ای بر مدلسازی دینامیک سیستمی
مقدمه ای بر مدلسازی دینامیک سیستمی

Introduction to System Dynamics Modeling

خلاصه ای بر ارﺗﺒﺎﻃﺎت در سازمان
خلاصه ای بر ارﺗﺒﺎﻃﺎت در سازمان

A summary of communications in the organization

بلوک های ساختاری در سازمان های یادگیرنده
بلوک های ساختاری در سازمان های یادگیرنده

Structural blocks in learning organizations

فرآیند ادراک
فرآیند ادراک

The process of perception

مهارت های سخنرانی
مهارت های سخنرانی

Lecture skills

مشکلات پیچیدگی
مشکلات پیچیدگی

Complexity problems

آیا سازمان شما، یک سازمان یادگیرنده است
آیا سازمان شما، یک سازمان یادگیرنده است

Is your organization a learning organization

مدیریت بحران
مدیریت بحران

Crisis Management

مدیران باید بیاموزند
مدیران باید بیاموزند

Managers need to learn

مفاهیم Guanxi، Inhwa و wa
مفاهیم Guanxi، Inhwa و wa

Concepts of Guanxi, Inhwa and wa

در هم تنیده گی و پیچیده گی
در هم تنیده گی و پیچیده گی

Interconnectedness and complexity

اصول عمومی مدیریت زمان
اصول عمومی مدیریت زمان

General principles of time management General principles of time management

خطاهای ادراکی
خطاهای ادراکی

Perceptual errors

روش ها و فنون تصمیم گیری
روش ها و فنون تصمیم گیری

Methods and techniques of decision making

سبک های پردازش اطلاعات
سبک های پردازش اطلاعات

Information processing styles

مهارت تصمیم گیری و حل مسئله
مهارت تصمیم گیری و حل مسئله

Decision Skills and Problem Solving

انواع روشهای مقیاس سازی
انواع روشهای مقیاس سازی

Types of Scaling Methods

فراگرد منطقی حل مسئله
فراگرد منطقی حل مسئله

Logical process of problem solving

کاربرد های نظریه ادراک
کاربرد های نظریه ادراک

Applications of perception theory

ادراک رخدادهای اجتماعی افراد
ادراک رخدادهای اجتماعی افراد

Understanding Social Events:

نقش های مدیریتی
نقش های مدیریتی

Management roles

تصمیم گیری مدیران
تصمیم گیری مدیران

Decision makers

روش ﭘﻠﻴﺎ
روش ﭘﻠﻴﺎ

Polya method

اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻫﻮﻟﻮﮔﺮاف
اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻫﻮﻟﻮﮔﺮاف

Principles of designing holographic organizations

‫مدل برنامه ریزی استراتژیک «پایه ای» ‪
‫مدل برنامه ریزی استراتژیک «پایه ای» ‪

Strategic strategic planning model

مروری بر پیچیدگی سازمان
مروری بر پیچیدگی سازمان

An overview of the complexity of the organization

‪ فرایند برنامه ریزی استراژیک شرکتهای کوچک ‪مازور
‪ فرایند برنامه ریزی استراژیک شرکتهای کوچک ‪مازور

Stratigraphic Planning Process for Mazoor Enterprises

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل در ﻳﻚ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﻲ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل در ﻳﻚ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﻲ

Using the model in a multi-agent system

ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي آﺷﻮب
ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي آﺷﻮب

Theoretical framework of chaos

وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻫﻮﻟﻮﮔﺮاف
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻫﻮﻟﻮﮔﺮاف

Characteristics of holographic organizations

ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه
ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه

Learning organization

سازمان هولوگراف
سازمان هولوگراف

Holographic organization

‫‪ کارت امتيازی متوازن BSC
‫‪ کارت امتيازی متوازن BSC

‫‪Balanced Scorecard‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‫‪پيشبيني روند آینده عوامل دروني SAP
‫‪پيشبيني روند آینده عوامل دروني SAP

‫‪Strategic Advantage Profile ‪(SAP)

اهداف , راهکار و پروژه
اهداف , راهکار و پروژه

Goals, strategy and project

‫‪ روش لينچ در اولویت بندی استراتژیها
‫‪ روش لينچ در اولویت بندی استراتژیها

Lynch's approach to prioritizing strategies

سقف شيشه اي
سقف شيشه اي

Glass ceiling

استراتژی اسب و گورخر(گوراسب)
استراتژی اسب و گورخر(گوراسب)

Horse and Zebra Strategy

‫‪‬ روش QSPM‬دراولویت بندی استراتژیها‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫‪‬ روش QSPM‬دراولویت بندی استراتژیها‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Quantitative Strategic Planning Matrix QSPM method for prioritizing strategies

تشريح استراتژيهاي 4گانه ‪ ‪SWOT
تشريح استراتژيهاي 4گانه ‪ ‪SWOT

Explaining the Fourth SWOT Strategy

‫‪ ‫‪تشریح روش ‪TOWS
‫‪ ‫‪تشریح روش ‪TOWS

An explanation of the TOWS method

‫‪ تدوین استراتژی کلان با روش ‪SPACE
‫‪ تدوین استراتژی کلان با روش ‪SPACE

Developing a strategy with the SPACE method

‫‪آناليز ‪ SWOTیا ‪TOWS
‫‪آناليز ‪ SWOTیا ‪TOWS

SWOT or TOWS analysis

استراتژیهای تمرکز
استراتژیهای تمرکز

Focus Strategies

‫‪ استراتژیهای تمایز
‫‪ استراتژیهای تمایز

Differentiation Strategies

استراتژيهاي ژنريک
استراتژيهاي ژنريک

Generic strategies ‫‪Master Strategy

‫‫‪تعریف ذينفع
‫‫‪تعریف ذينفع

Stakeholder Definition

بیانیه مأموریت
بیانیه مأموریت

Mission statement

‪چشم انداز
‪چشم انداز

The Vision

سازمان شبدری
سازمان شبدری

Shamrock Organization

مدیریت سلولی
مدیریت سلولی

Cell management

آناليز ‪ PESTELبراي تحليل محيط دور:
آناليز ‪ PESTELبراي تحليل محيط دور:

PESTEL analysis for distant environmental analysis:

‫نوع شناسی پیچیدگی سیستم ها‪:
‫نوع شناسی پیچیدگی سیستم ها‪:

Typology of complexity of systems:

مقد مه ای برمفاهیم اولیه سازمانهای پیچیده
مقد مه ای برمفاهیم اولیه سازمانهای پیچیده

The first step is to build complex organizations

مقدمه ای بر ویژگیهای سازمانهای نظم آشوب
مقدمه ای بر ویژگیهای سازمانهای نظم آشوب

An Introduction to the Characteristics of Chaos Order Organizations

نظریه ی بی نظمی در مدیریت
نظریه ی بی نظمی در مدیریت

Disorder theory in management

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ ای بر پارادایم کوانتومی
‫ﻣﻘﺪﻣﻪ ای بر پارادایم کوانتومی

An Introduction to the Quantum Paradigm

فعاليتهاي پشتيباني در زنجیره ارزش
فعاليتهاي پشتيباني در زنجیره ارزش

Support activities in the value chain

نرخ رشد ساليانه ترکيب - CAGR
نرخ رشد ساليانه ترکيب - CAGR

Compound Annual Growth Rate

اثر شلاق چرمی
اثر شلاق چرمی

Bullwhip effect

Value chain and key chain activities
‫‪ زنجیره ارزش و فعالیتهای اصلی زنجیره

Value chain and key chain activities

عوامل دروني در برنامه ريزي استراتژيک
عوامل دروني در برنامه ريزي استراتژيک

Internal factors in strategic planning

 کارمندان خوبی که لزوما مدیران خوبی نیستند
کارمندان خوبی که لزوما مدیران خوبی نیستند

Signs for good employees who are not necessarily good managers.

مدیریت استراتژیک از دیدگاه پیرس و رابینسون
مدیریت استراتژیک از دیدگاه پیرس و رابینسون

Strategic management from the perspective of Pearce and Robinson

‫‪ تشخیص ارزشمندی استراتژی(آزمونهای كاربردی)
‫‪ تشخیص ارزشمندی استراتژی(آزمونهای كاربردی)

Validity of the strategy (applied tests)

مدیریت استراتژیك از دیدگاه لینچ (Richard Lynch)
مدیریت استراتژیك از دیدگاه لینچ (Richard Lynch)

Strategic management from Richard Lynch's perspective

"‫مدیریت استراتژیك از دیدگاه دیویدFred R. David"
‫مدیریت استراتژیك از دیدگاه دیویدFred R David

Strategic management from the perspective of Fred R David

‫‪ اهمیت مدیریت استراتژیك
‫‪ اهمیت مدیریت استراتژیك

The Importance of Strategic Management

انواع رئیس
انواع رئیس

Types of boss

اقتصاد کينزي (بخش دوم)
(اقتصاد کينزي (بخش دوم

Keynesian economics (part two)

فرایند اجرای زبان (BPEL)
فرایند اجرای زبان (BPEL)

BPEL - Business Process Execution Language

مدل استاندارد و فرآیند کسب و کار (BPMN)
مدل استاندارد و فرآیند کسب و کار (BPMN)

Standard Model and Business Process (BPMN)

اقتصاد کينزي (بخش اول)
اقتصاد کينزي (بخش اول)

Keynesian economics (part one)

مدیرخوب
مدیرخوب

Good Manager

بازخورد:راهکاری موثربرای ارتقای عملکرد تیم (بخش2)
بازخورد:راهکاری موثربرای ارتقای عملکرد تیم (بخش2)

Feedback:An Effective Way to Improve Team Performance(Section 2)

تاثیرشبکه های اجتماعی درکسب وکار(بخش دوم)
تاثیرشبکه های اجتماعی درکسب وکار(بخش دوم)

The Impact of Social Networking on Social Work (Part II)

بازخورد:راهکاری موثربرای ارتقای عملکرد تیم (بخش1)
بازخورد:راهکاری موثربرای ارتقای عملکرد تیم (بخش1)

Feedback:An Effective Way to Improve Team Performance(Section 1)

تاثیر شبکه های اجتماعی در کسب وکار(بخش اول)
تاثیر شبکه های اجتماعی در کسب وکار(بخش اول)

The Impact of Social Networking on Business (Part One)

مهارت های ارتباطی برای مدیران و رهبران
مهارت های ارتباطی برای مدیران و رهبران

Communication skills for managers and leaders

قانون الاکلنگ (ريسک و بازده)
قانون الاکلنگ (ريسک و بازده)

Law of Flip flops (risk and return)

نظرسنجي آگاهي از نام برند
نظرسنجي آگاهي از نام برند

A brand awareness survey

قانون عدد 70
قانون عدد 70

the law of 70

سایش اجتماعی
سایش اجتماعی

Social Undermining

هوشمندی
هوشمندی

Intelligence

مفهوم و تعريف فرضيه
مفهوم و تعريف فرضيه

Concept and hypothesis definition

مراحل تصمیم گیری برای یک مدیر
مراحل تصمیم گیری برای یک مدیر

The decision process for a manager

خطاهاي فكري
خطاهاي فكري

Intellectual mistakes

‌چرا هوش تجاری
‌چرا هوش تجاری

Why business intelligence

تفاوت بین PMBOK و PRINCE2 چیست؟
تفاوت بین PMBOK و PRINCE2 چیست؟

What is the difference between PMBOK and PRINCE2?

چگونه استراتژیک صحبت کنیم؟
چگونه استراتژیک صحبت کنیم؟

How to talk strategically?

اهمیت استراتژیک هوش تجاری در تصمیمات سازمان
اهمیت استراتژیک هوش تجاری در تصمیمات سازمان

The strategic importance of business intelligence in organizational decisions

اثر تفکر استراتژیک در زندگی
اثر تفکر استراتژیک در زندگی

The Effect of Strategic Thinking in Life

شرکت‌هاي موفق بين‌المللي درهمکاری بانکداری و IT
شرکت‌هاي موفق بين‌المللي درهمکاری بانکداری و IT

Successful international companies in partnership between banking and IT

جايگاه همکاري تجاري در تعامل صنعت بانکداري و IT
جايگاه همکاري تجاري در تعامل صنعت بانکداري و IT

The status of business cooperation in the interaction of the banking and IT industry

ترس و دلهره از بيان نقطه نظرات/ مخفي کردن مشکلات
ترس و دلهره از بيان نقطه نظرات/ مخفي کردن مشکلات

Fear and apprehension of expressing views / hiding problems

منطق فازی
منطق فازی

fuzzy logic

صندوق هاي جسورانه
صندوق هاي جسورانه

venture capital

سوگيري تعلل(پشت گوش اندازي)
سوگيري تعلل(پشت گوش اندازي)

Procrastination

سيلوهاي سازماني
سيلوهاي سازماني

Organizational Silage

کيف پول‌هاي اتريوم
کيف پول‌هاي اتريوم

Ethereum Wallet

اتريوم چيست؟
اتريوم چيست؟

Ethereum

قیمت گذاری محصولات و سهام در بازار بورس
قیمت گذاری محصولات و سهام در بازار بورس

Pricing products and stocks in the stock market

آشنایی با SME
آشنایی با SME

Introduction to SME

سندروم پرفکشنيسم (کمال گرایی افراطی)
سندروم پرفکشنيسم (کمال گرایی افراطی)

Perfectionism syndrome (extreme perfectionism)

کوچ سرفينگ (کاناپه گردی)
کوچ سرفينگ (کاناپه گردی)

Couchsurfing

کارآفرين موفق به چه دوستاني نياز دارد؟
کارآفرين موفق به چه دوستاني نياز دارد؟

Which friends the sucssesful managers need?

تخصص گرايي افراطي
تخصص گرايي افراطي

Extreme Specialization

طرح کسب و کار و جذب سرمایه
طرح کسب و کار و جذب سرمایه

Business plan and Fundraising

همکارانتان را یاری کنيد تا درآینده مديربزرگي شويد
همکارانتان را یاری کنيد تا درآینده مديربزرگي شويد

Help your colleagues become a great leader in the future

احساس گناه عامل رشد يا تخريب
احساس گناه عامل رشد يا تخريب

Feeling guilty is the cause of growth or destruction

دستیابی به تغییر پایدار
دستیابی به تغییر پایدار

Achieving a lasting change

حداکثرسازی مطلوبيت و مفهوم آن در علم اقتصاد
حداکثرسازی مطلوبيت و مفهوم آن در علم اقتصاد

Maximizing Desirability and Its Concept in Economics

نقش های مدیریتی
نقش های مدیریتی

Management roles

اشتباه هاي بزرگ زبان بدن
اشتباه هاي بزرگ زبان بدن

Big body language mistakes

گواهي حق تقدم خريد سهام
گواهي حق تقدم خريد سهام

Certificate of the right to buy shares

بهای سهام
بهای سهام

Stock price

سوالاتی که هر شب قبل از خواب بايد از خودتان بپرسيد
سوالاتی که هر شب قبل از خواب بايد از خودتان بپرسيد

Questions you must ask before bedtime every night from yourself

چگونگي يادگيري اجتماعي
چگونگي يادگيري اجتماعي

Social learning

سبک های مدیریت تعارض:
سبک های مدیریت تعارض:

Conflict management styles

مهارت جانشین پروری
مهارت جانشین پروری

Succession skill

انواع متغیر ها
انواع متغیر ها

Types of Variables

مهارت مدیریت زمان
مهارت مدیریت زمان

Time management skills

صف خريد و صف فروش سهام
صف خريد و صف فروش سهام

Purchase queue and stock queue

مهارت حل تعارض
مهارت حل تعارض

Conflict ReSolve Skill

مهارت مدیریت زمان
مهارت مدیریت زمان

Time management skills

مهارت تصمیم گیری و حل مسئله
مهارت تصمیم گیری و حل مسئله

Decision Skills and Problem Solving

مهارت های ادراکی
مهارت های ادراکی

Perceptual Skills

عواملی که بر قيمت سهام يک شرکت تأثير مستقيم دارند
عواملی که بر قيمت سهام يک شرکت تأثير مستقيم دارند

Factors that affect the stock price of a company

مدیریت بحران
مدیریت بحران

Crisis Management

مهارت تفویض اختیار
مهارت تفویض اختیار

Delegation of Authority Skils

مدیریت ریسک
مدیریت ریسک

Risk Management

ریسک و انواع آن
ریسک و انواع آن

Risk and its types

سود هر سهم در بورس اوراق بهادار
سود هر سهم در بورس اوراق بهادار

Earnings per share in the stock exchange

نظريه‌هاي انگيزشي:
نظريه‌هاي انگيزشي:

Motivational Theories:

نظریه اسناد:
نظریه اسناد:

Attribution theory

مهارت مدیریت جلسات
مهارت مدیریت جلسات

Meetings Management Skill

اوراق مشارکت
اوراق مشارکت

(Bonds).....

انواع اوراق اجاره
انواع اوراق اجاره

Types of rental bills

اصول تفویض و اختیار
اصول تفویض و اختیار

Principles of Delegation and Authority

اوراق اجـاره
اوراق اجـاره

(Lease...)

مهارت های سخنرانی
مهارت های سخنرانی

Speech skills

(بودجه (تعاریف و انواع
(بودجه (تعاریف و انواع

Budget (definitions and types)

اصول جانشین پروری:
اصول جانشین پروری:

substitute employee management system

مهارت مدیریت تغییر
مهارت مدیریت تغییر

Change management skills

سبک های پردازش اطلاعات
سبک های پردازش اطلاعات

Information processing styles

مجمع سهامداران و مدیران
مجمع سهامداران و مدیران

Shareholders 'and Managers' Meeting

مديريت مالي
مديريت مالي

corporate finance or business finance

مقابله با مقاومت در برابر تغيير
مقابله با مقاومت در برابر تغيير

Coping resistance to change

سال مالـي
سال مالـي

Fiscal year

نماد در بورس
نماد در بورس

نماد در بورس

ترایپوفوبیا
ترایپوفوبیا

Trypophobia

شاخص‌هاي بورس
شاخص‌هاي بورس

stock-market-indices

اضطراب
اضطراب

(Anxiety)

مهارتهای هفت گانه مدیریت کوانتومی
مهارتهای هفت گانه مدیریت کوانتومی

Seven Quantum Management Skills

رهبری کوانتومی
رهبری کوانتومی

Quantum leadership

اثر پيگماليون , گالاتيا , گلم
اثر پيگماليون , گالاتيا , گلم

(Pygmalion)&(Galatea)&(golem)

‍ ‍ اثر زیگارنیک
‍ ‍ اثر زیگارنیک

Zeigarnik effect Zeigarnik effect says that " interrupted tasks are better remembered than completed ones."

شکاف سرمایه استارت‌آپ‌ها
شکاف سرمایه استارت‌آپ‌ها

The split of startup capital

قانون ۱-۹-۹۰ (یک،نه،نود)
قانون ۱-۹-۹۰ (یک،نه،نود)

Law 1-9-90 (one, nine, ninety)

احساس بی تفاوتی در زندگی
احساس بی تفاوتی در زندگی

Feeling Indifferent in life

فردريك وينسلو تيلور
فردريك وينسلو تيلور

Frederick W. Taylor

مدیریت تنوع؛ منبع جدید مزیت رقابتی
مدیریت تنوع؛ منبع جدید مزیت رقابتی

Diversity Management; New Source of Competitive Advantage

بدبینی یا خوشبینی
بدبینی یا خوشبینی

Pessimist or Optimism

منطق
منطق

Logic Avoid the mind of the error in thinking.

شوخ‌ طبعی یا عادتی شبیه به تنفس!
شوخ‌ طبعی یا عادتی شبیه به تنفس!

Sense of humor Or a habit like breathing

مدیریت فرایند بهبود کیفیت فراگیر
مدیریت فرایند بهبود کیفیت فراگیر

Managing the process of improving inclusive quality

بازاریابی پست مدرن
بازاریابی پست مدرن

Postmodern Marketing

مذاکره و فنون مذاکره برتر
مذاکره و فنون مذاکره برتر

Top Negotiation Techniques

زبان بدن
زبان بدن

Body Language

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﺗﮑﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﭘﺎﻭﻟﯽ .
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﺗﮑﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﭘﺎﻭﻟﯽ .

A shocking article from Wolfgang pauli.

روش ثبت سفارش Book Building
روش ثبت سفارش Book Building

Book Building

چگونه برندها ساخته ميشوند؟
چگونه برندها ساخته ميشوند؟

How are Brands Made?

مفهوم برند ‪
مفهوم برند ‪

Brand Concept

نظریه مدیریت میمون ها
نظریه مدیریت میمون ها

Monkey Management Theory

‫ ‪ :روابط برند تجاری و ذینفعان
‫ ‪ :روابط برند تجاری و ذینفعان

: Brand Relationships and Stakeholders

ميکرو مارکتينگ و ماکرو مارکتينگ
ميکرو مارکتينگ و ماکرو مارکتينگ

Micro Marketing and Macro Marketing

سکوت سازمانی
سکوت سازمانی

Organizational Silence

چهار P خلاقیت و نوآوری
چهار P خلاقیت و نوآوری

Four P: Creativity and Innovation

مزایای استفاده از وبسایت
مزایای استفاده از وبسایت

Advantages of using the website

ساختار بازارها در اقتصاد
ساختار بازارها در اقتصاد

Markets Structures in the Economics

شکاف جنسیتی چیست؟
شکاف جنسیتی چیست؟

What is the gender gap?

کاربرد SDN و NFV
کاربرد SDN و NFV

SDN And NFV

استراتژي لبخندها
استراتژي لبخندها

Smile strategy

رفتار درمانی شناختی
رفتار درمانی شناختی

رفتار درمانی شناختی Cognitive Behaviour Therapy

CBT چيست؟
CBT چيست؟

Cognitive Behaviour Therapy

تمرکز موثر
تمرکز موثر

Effective Focus

دلایلی که نمی گذارند فهرست کارها را تمام کنید
دلایلی که نمی گذارند فهرست کارها را تمام کنید

Hidden Reasons that do not Allow you to Complete your Task list T0 DO LIST

چرا گفتن نمیدانم برایمان سخت است؟
چرا گفتن نمیدانم برایمان سخت است؟

Why is "I Don't Know" So Hard To Say?

ویژگیهای منحصر به فرد و متمایز برندهای موفق جهان:
ویژگیهای منحصر به فرد و متمایز برندهای موفق جهان:

Unique and Distinctive Features of the World's most Successful Brands:

چرا خارج شدن از "دایره راحتی " دشوار است؟
چرا خارج شدن از "دایره راحتی " دشوار است؟

Why is it difficult to get out of the "Circle of Convenience"?

خود مجوزدهی
خود مجوزدهی

Self-licensing

توهم عمق فهم
توهم عمق فهم

The Illusion of Depth of Understanding

لوگو و محل استقرار آن
لوگو و محل استقرار آن

Logo and its location Logo and its location

ارتباط هوش و ژنتيك
ارتباط هوش و ژنتيك

Relationship of Intelligence and Genetics

شکست آبشاری و فناوری هراسی
شکست آبشاری و فناوری هراسی

Cascade failure and Fear of technology

اضطراب تا کجا مفيد است؟
اضطراب تا کجا مفيد است؟

Anxiety How Useful? Anxiety How Useful?

‍ ‍ فیل های سفید زندگیتان را رها کنید!
‍ ‍ فیل های سفید زندگیتان را رها کنید!

Leave the White Elephants of your Life

نظریه کسب و کار داروینی
نظریه کسب و کار داروینی

Darwinian Business Theory

تفاوت کشورهای اسکاندیناوی با دیگر کشورهای دنیا
تفاوت کشورهای اسکاندیناوی با دیگر کشورهای دنیا

Differences between Scandinavian countries and other countries

پرخاشگر شدیم ! چرا ؟
پرخاشگر شدیم ! چرا ؟

We are Aggressive! Why ?

داستان Transmedia
داستان Transmedia

Transmedia Story

چیتیکا Chitika چیست ؟
چیتیکا Chitika چیست ؟

Chitika | Online Advertising Network

مدیریت پیگیری کالا PMES
مدیریت پیگیری کالا PMES

Project Material Expediting System

مدیریت پروژه سازمانی EPM
مدیریت پروژه سازمانی EPM

Enterprise Project Management

مايكروسافت پروجكت سرور چيست؟
مايكروسافت پروجكت سرور چيست؟

Microsoft Office Project Server

ترانسمیتال چیست؟
ترانسمیتال چیست؟

What is Transmittal

تاکتیک مذاکره "برش کالباس"
تاکتیک مذاکره "برش کالباس"

Negotiating tactics "Cutting Sausage"

فن بیان و مجری گری
فن بیان و مجری گری

Rhetorical & Presenter

کد مشترک
کد مشترک

چگونه می توانیم برای کامپایلرهای مختلف یک کد مشترک بنویسیم

منابع تولید باگ در برنامه
منابع تولید باگ در برنامه

نقل تجربه ای درباره یکی از منابع تولید باگ در برنامه

منطق مورچه ها
منطق مورچه ها

The logic of the Ants

جذبه مدیریتی
جذبه مدیریتی

Management Appeal

خوشه بندی
خوشه بندی

Clustering

نرم افزارLINGO
نرم افزارLINGO

LINGO Software

تکنیکهای زبان بدن
تکنیکهای زبان بدن

Body Language Techniques

پارتو چارت (Pareto Chart) چیست ؟
پارتو چارت (Pareto Chart) چیست ؟

What is Pareto Chart?

‍ نگارش چکیده مقاله در نشریات بین المللی
‍ نگارش چکیده مقاله در نشریات بین المللی

Writing Abstracts in International Publications

‍ نحوه نگارش افیلیشن Affiliation
‍ نحوه نگارش افیلیشن Affiliation

How to write Affiliation

نقطه کور ذهن شما کجاست؟
نقطه کور ذهن شما کجاست؟

Where is your blind point?

بهره وری در اقتصاد و کاربرد آن در بازارهای مالی
بهره وری در اقتصاد و کاربرد آن در بازارهای مالی

Productivity in the Economy and its Application in Financial Markets

بیماری هلندی (Dutch Disease)
بیماری هلندی (Dutch Disease)

Dutch Disease

معرفی انواع برند
معرفی انواع برند

Introducing Brand Types

هوش های نه گانه ی گاردنر
هوش های نه گانه ی گاردنر

The Nine Gardner's Intelligences are as Follows:

مارک زاکربرگ:"اتوماتیک شدن فرایندهای انسانی"
مارک زاکربرگ:"اتوماتیک شدن فرایندهای انسانی"

Mark Zuckerberg: "Automating Human Processes"

بیش‌فعالی (ADHD)
بیش‌فعالی (ADHD)

ADULD ADHD

وظایف مدیریت پروژه
وظایف مدیریت پروژه

Project Management Duties

مهارت‌هایی برای موفقیت در مدیریت کسب و کار (BPM)
مهارت‌هایی برای موفقیت در مدیریت کسب و کار (BPM)

BPM Skills for Business Success

هرم مازلو
هرم مازلو

Maslow Pyramid

فریلنسر کیست؟
فریلنسر کیست؟

Who is Freelancer؟

کارکنان بد قِلق و روش مدیریت آن‌ها!
کارکنان بد قِلق و روش مدیریت آن‌ها!

Difficult Employees and their management method!

بهتر است پول خود را صرف تجربه کنید، نه اجسام
بهتر است پول خود را صرف تجربه کنید، نه اجسام

It's Better to Spend your Money on Experience, not on Objects

آموزش، نیازی اساسی و بی بدیل
آموزش، نیازی اساسی و بی بدیل

تاثیر و جایگاه آموزش در ایجاد توسعه پایدار

تفاوت ترس با اضطراب و تاثیر اضطراب بر ارگانیزم
تفاوت ترس با اضطراب و تاثیر اضطراب بر ارگانیزم

Difference of Sear with Anxiety and the Effect of Anxiety on Human Organism

انفجار ابله ها
انفجار ابله ها

Blast Doodles

۱۰ روش افزایش سطح دوپامین و بالا بردن بهره‌وری
۱۰ روش افزایش سطح دوپامین و بالا بردن بهره‌وری

Ten Methods to Increase Dopamine levels and Increase Productivity

دوپامین چیست؟
دوپامین چیست؟

What is Dopamine?

نه تکنیک مهم برای تقویت مغز و اندیشه
نه تکنیک مهم برای تقویت مغز و اندیشه

Nine Important Techniques for Reinforcement Brain and Thought

قانون 15دقیقه چیست؟
قانون 15دقیقه چیست؟

What is the law of 15 Minutes?

فضای مجازی ابزاری برای اجتماعی شدن کودکان کم شنوا
فضای مجازی ابزاری برای اجتماعی شدن کودکان کم شنوا

Cyberspace is an appropriate tool for the socialization of hearing impaired children

سندرم زنبور ملکه!
سندرم زنبور ملکه!

Queen Bee Syndrome!

برقراری تعادل میان تمرکز و تنوع ...
برقراری تعادل میان تمرکز و تنوع ...

Establishing a Balance between Concentration and Diversity ...

چه تفاوتی بین پنیک واقعی و حملات پنیک وجود دارد؟!
چه تفاوتی بین پنیک واقعی و حملات پنیک وجود دارد؟!

What is the difference between Real Panic and Panic Attacks !؟

حملات پانیک
حملات پانیک

Panic Attacks

جوزدگی
جوزدگی

A new Concept in Strategic Management has a Significant Impact

استراتژی اقیانوس آبی
استراتژی اقیانوس آبی

Blue Ocean Strategy

 ‫کتابخانه برایان ‫تریسی فصل 5 ‫فروش موفق ‫
‫کتابخانه برایان ‫تریسی فصل 5 ‫فروش موفق ‫

Brian's Library of Success Tracy Successful sales Brian Tracy ‫

 ‫کتابخانه برایان ‫تریسی فصل 4 ‫فروش موفق
‫کتابخانه برایان ‫تریسی فصل 4 ‫فروش موفق

Brian's Library of Success Tracy Successful sales Brian Tracy ‫

 ‫کتابخانه برایان ‫تریسی فصل 3 ‫فروش موفق
‫کتابخانه برایان ‫تریسی فصل 3 ‫فروش موفق

Brian's Library of Success Tracy Successful sales Brian Tracy

 ‫کتابخانه برایان ‫تریسی فصل 2 ‫فروش موفق
‫کتابخانه برایان ‫تریسی فصل 2 ‫فروش موفق

Brian's Library of Success Tracy Successful sales Brian Tracy

 ‫کتابخانه برایان ‫تریسی فصل 1 ‫فروش موفق
‫کتابخانه برایان ‫تریسی فصل 1 ‫فروش موفق

Brian's Library of Success Tracy Successful sales Brian Tracy

 ‫کتابخانه برایان ‫تریسی مقدمه ‫فروش موفق
‫کتابخانه برایان ‫تریسی مقدمه ‫فروش موفق

Brian's Library of Success Tracy Successful sales

راهبردهاي مقابله با افراد سمي!!
راهبردهاي مقابله با افراد سمي!!

Strategies to deal with poisonous people !!

راز موفقیت کاری آلمانی‌ها با تعداد ساعات کم!
راز موفقیت کاری آلمانی‌ها با تعداد ساعات کم!

The Secret of the Success of the Germans With a few hours!

9 درس مهم زندگی و کسب و کار از دیوید راکفلر
9 درس مهم زندگی و کسب و کار از دیوید راکفلر

Important lessons in life and Business9 From David Rockefeller

کم فروشی (تنبلی)گروهی
کم فروشی (تنبلی)گروهی

Wholesale Group Social Loafing

سبک مدیریتی جک ولش
سبک مدیریتی جک ولش

Jack Welch's Managerial Style

هشت ساعت کار !
هشت ساعت کار !

Eight hours of work!

مدیر معلول
مدیر معلول

Disabled Admin

هوش پول‌ساز چیست؟
هوش پول‌ساز چیست؟

What is Money Making Intelligence?

تراکتور زندگی شما
تراکتور زندگی شما

Tractor of Your Life OR My Lamborghini

پدیده بی تفاوتی با کلاس به عنوان یک پرستیژ اجتماعی
پدیده بی تفاوتی با کلاس به عنوان یک پرستیژ اجتماعی

Indifferent phenomenon with class as a social prestige

اندازه اتاق فکر شما می کنید بر تصمیمات شما موثراست
اندازه اتاق فکر شما می کنید بر تصمیمات شما موثراست

The Size of the Room you Think will Affect your Decisions.

کپی‌رایتینگ چیست؟
کپی‌رایتینگ چیست؟

What is copyrights?

نکاتی مهم در انتخاب یک شریک خوب
نکاتی مهم در انتخاب یک شریک خوب

Important Points in Choosing a Good Partner

تفکر دلفینی
تفکر دلفینی

Dolphin Thinking

روشی کارآمد برای پرورش مدیران خط مقدم
روشی کارآمد برای پرورش مدیران خط مقدم

An Efficient Way to Nurture Front-Line Managers

ماتریس بوستون BCG
ماتریس بوستون BCG

Boston Matrix

قانون گرشام:
قانون گرشام:

Gersham's Law: An Influx of Quality will Happen every Day!

۵ راه حل برای تبدیل رویا به واقعیت
۵ راه حل برای تبدیل رویا به واقعیت

Solution for Dream to Reality5

فيشينگ چيست؟
فيشينگ چيست؟

فيشينگ چيست؟

مديريت ناپلئونى
مديريت ناپلئونى

Napoleonic Management

استراتژی الهام بخش مورچه ها!
استراتژی الهام بخش مورچه ها!

Inspirational Ants Strategy!

سندروم باکستر چیست؟
سندروم باکستر چیست؟

What is Baxter syndrome? "Baxter" is a good man, but it focuses on the wrong priority.

تکنیک 6 کلاه تفکر
تکنیک 6 کلاه تفکر

Technique 6 Thinking Hats

مدل GROW ابزاری ساده برای مربیگری
مدل GROW ابزاری ساده برای مربیگری

GROW Model is a simple tool for coaching

تصورات رایج در مورد منتورینگ
تصورات رایج در مورد منتورینگ

Common Impressions About Mentoring

تفاوت مربی گری منتورینگ
تفاوت مربی گری منتورینگ

Mentoring and coaching difference

مربی‌گری - کوچینگ
مربی‌گری - کوچینگ

Couching Why coaching Necessities

منتورینگ
منتورینگ

What is monitoring?

راه های جلوگیری از ویروسی شدن رایانه شخصی شمار
راه های جلوگیری از ویروسی شدن رایانه شخصی شمار

Ways to prevent your PC from viralizing

برنامه توسعه فردي
برنامه توسعه فردي

Individual Development Plan IDP

بورس نیویورک و قرارداد درخت چنار
بورس نیویورک و قرارداد درخت چنار

NY Stock Exchange and Contract Tree plan

معرفی چند سایت تحقیقاتی بازارو بازاریابی
معرفی چند سایت تحقیقاتی بازارو بازاریابی

Introducing several market research sites and marketing Statistical information

بورس Bourse – Exchange
بورس Bourse – Exchange

بورس Bourse – Exchange

تاثیر ساختار سازمانی بر عملکرد کارکنان
تاثیر ساختار سازمانی بر عملکرد کارکنان

The Impact of Organizational Structure on Employees' Performance

چگونه پیام های ارسال شده در جیمیل را بازگردانیم
چگونه پیام های ارسال شده در جیمیل را بازگردانیم

How to return Messages sent to Gmail

 روش های ساده انتقال  مخاطبان از آیفون به اندروید
روش های ساده انتقال مخاطبان از آیفون به اندروید

With these simple ways, you can transfer your audience list from iPhone to Android

چگونه مشخصات اپل آی دی را تغییر دهیم
چگونه مشخصات اپل آی دی را تغییر دهیم

How to change the Apple ID profile

 ۵ راه کار آیفون برای کاهش مصرف اینترنت موبایل
۵ راه کار آیفون برای کاهش مصرف اینترنت موبایل

IPhone 5 Way to Reduce Mobile Internet Package

اطلاعات اولیه  درباره ی کامپیوتر
اطلاعات اولیه  درباره ی کامپیوتر

Basic information about the computer

تاریخچه کامپیوتر
تاریخچه کامپیوتر

Computer history

Https یا SSL چیست و چرا مهم است؟
Https یا SSL چیست و چرا مهم است؟

پروتکل HTTPS با استفاده از تکنولوژی (SSL (Secure Sockets Layer پیاده سازی می شود.

ارتباط با ما

منتظر تماس شما هستیم .

آدرس

ایران - تهران

شماره تماس

02122002172

ایمیل

info@gladcherry.com

همین حالا سوالات و نظرات خود را برای ما ارسال نمایید .